Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verhaar Advocatuur & Mediation: de advocaat of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontaire overeenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen.
 2. Opdrachtgever: de cliënt die de opdracht aan het kantoor verstrekt.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) exclusief verschotten als in sub d. bedoeld, die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomt met de opdrachtgever is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 4. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, zoals griffierechten, uittrekselkosten, kosten van derden, zoals experts.

2. Algemeen
Verhaar Advocatuur & Mediation is een eenmanszaak naar Nederlands recht. De eenmanszaak en de bij haar aangesloten advocaat voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt. Verhaar Advocatuur & Mediation stelt zich ten doel de praktijk van advocaat en mediator uit te oefenen in de meeste ruime zin en is gevestigd en houdt kantoor te Zwolle. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de eenmanszaak en van al diegenen die voor haar werkzaam zijn en zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Verhaar Advocatuur & Mediation.

3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met het kantoor worden gesloten evenals op alle (aanvullende en vervolg-) overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomt schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van degene die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij Verhaar Advocatuur & Mediation en de door of namens Verhaar Advocatuur & Mediation voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

4. Overeenkomst van opdracht

 1. De opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Verhaar Advocatuur & Mediation, nadat de opdracht door Verhaar Advocatuur & Mediation is aanvaard. Dit geldt ook, indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde aan Verhaar Advocatuur & Mediation verbonden persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7: 407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
 2. Verhaar Advocatuur & Mediation zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen. Alle overeenkomsten zijn inspanningsverbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen.
 3. Het staat Verhaar Advocatuur & Mediation vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door overige personeelsleden in loondienst van Verhaar Advocatuur & Mediation te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

5. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Verhaar Advocatuur & Mediation en degenen die voor of namens haar werkzaam zijn jegens opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Verhaar Advocatuur & Mediation gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis. Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of indien de declaratie hoger is, tot het bedrag van de declaratie.
 2. Bij inschakeling van derden door Verhaar Advocatuur & Mediation, zal Verhaar Advocatuur & Mediation steeds de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Het kantoor is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Verhaar Advocatuur & Mediation aansprakelijk is voor fouten van de door Verhaar Advocatuur & Mediation ingeschakelde derden voor zover het gestelde onder b geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Verhaar Advocatuur & Mediation bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

6. Kosten van de werkzaamheden

 1. De door Verhaar Advocatuur & Mediation verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het uurtarief dat voor de betreffende opdracht geldt. Verhaar Advocatuur & Mediation kan jaarlijks, per 1 januari, de gehanteerde tarieven wijzigen en/of een inflatiecorrectie toepassen.
 3. Het honorarium wordt verhoogd met de omzetbelasting, alsmede verschotten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, uittreksel kosten en andere kosten van derden (verschotten).
 4. De kosten, zowel honorarium als bijkomende kosten, worden indien de uitvoering van de overeenkomst zich over een langere periode dan een maand uitstrekt, tussentijds in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen is.
 5. Verhaar Advocatuur & Mediation kan te allen tijde een voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 6. Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel voor de kosten die op grond van de afgegeven beslissing omtrent de toevoeging voor rekening van opdrachtgever komt.

7. Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden door overmaking van de ten name van Verhaar Advocatuur & Mediation gestelde bankrekening, dan wel betalingen in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde /bepaalde maximum). Betaling tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 2. Betaling van declaraties van Verhaar Advocatuur & Mediation dienen zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, met dien verstande dat voorschotdeclaraties onverwijld voldaan dienen te worden.
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere in gebreke stelling. Verhaar Advocatuur & Mediation maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn aanspraak op een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van de maand aangemerkt als een hele maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag en ten minste € 50,–, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het gelijk wordt gesteld.
 4. Bij niet betaling van de werkzaamheden, alsmede de gevraagde voorschotten) door de opdrachtgever is Verhaar Advocatuur & Mediation gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Verhaar Advocatuur & Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan.

8. Gefinancierde rechtshulp

 1. Bij het verlenen van een opdracht verplicht opdrachtgever zich, indien aanspraak wordt gemaakt op gefinancierde rechtshulp, een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren voorafgaande aan de te verlenen rechtsbijstand. Aan de opdrachtgever worden de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage in rekening gebracht, vermeerderd met verschotten en eventuele kosten die niet door de Raad voor Rechtsbijstand worden vergoed.
 2. Voor alle werkzaamheden, die verband houden met de aanvraag van gefinancierde r echtshulp, wordt een voorschot in rekening gebracht ter hoogte van de geschatte eigen bijdrage en eventuele geschatte verschotten. Het voorschot wordt verrekend met de daadwerkelijk gemaakte of te maken kosten.
 3. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van opdrachtgever, indien opdrachtgever niet tijdig hetzij voornoemd voorschot, hetzij, na afgifte van de toevoeging, de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten heeft voldaan.
 4. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtgever tot het moment waarop de Raad voor Rechtsbijstand een definitieve toevoeging heeft afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden op basis van het uurtarief voor rekening van opdrachtgever tot de datum van ingang van de toevoeging.
 5. Opdrachtgever kan te maken krijgen met een resultaatsbeoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand, op grond waarvan de Raad voor Rechtsbijstand de aanspraak op gefinancierde rechtshulp achteraf kan intrekken. In dat geval is opdrachtgever het honorarium verschuldigd over de door Verhaar Advocatuur & Mediation verrichtte werkzaamheden, te vermeerderen met omzetbelasting en verschotten.

9. Elektronische communicatie
Wanneer elektronische communicatie plaatsvindt tussen opdrachtgever en Verhaar Advocatuur & Mediation door gebruikmaking van elektronische technieken, waaronder onder meer begrepen e-mail en internet, zullen beide partijen dienen zorg te dragen voor beveiliging hiervan door middel van gebruikmaking van standaard gangbare virusprotectie. Geen van partijen is, wanneer hieraan is voldaan, ten opzichte van de andere partij aansprakelijk voor schade in verband met overgebrachte virussen, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voorvloeiende beschadiging van over te brengen databestanden, beschadigingen van andere bestanden of gegevens op de computersystemen bij de andere partij of kosten voor het verhelpen of het repareren daarvan. De verzending geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij door partijen voor verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer door de opdrachtgever belangrijke berichten aan Verhaar Advocatuur & Mediation zijn verzonden dient hij te verifiëren of deze berichten de geadresseerde bij Verhaar Advocatuur & Mediation tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt.

10. Melding ongebruikelijke Transacties
Het kantoor is gerechtigd zonder voorafgaande mededeling aan de opdrachtgever melding te doen aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van eventueel daarvoor in aanmerking komende handeling die ter kennis van kantoor komen. Opdrachtgever verschaft daartoe bij het geven van de opdracht aan het kantoor de door het kantoor gewenste kopieën van geldige legitimatiebewijzen, zoals paspoort of rijbewijs.

11. Geschillen
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij de geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, is alleen de bevoegde rechter in Nederland bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Verhaar Advocatuur & Mediation: www.verhaaradvocatuur.nl.

U kunt de algemene voorwaarden ook als PDF-document downloaden.

Over Verhaar Advocatuur & Mediation

Wilt u in overleg uw scheiding regelen? Heeft u een geschil over nalatenschappen? Of wilt u een advocaat die u eenzijdig juridisch adviseert en bijstaat in een familie- of erfrechtelijke procedure? Mr Martine Verhaar verleent u juridische bijstand in elke vorm.

Contact met Verhaar Advocatuur & Mediation

Verhaar Advocatuur & Mediation
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle

Postbus 40037
8004 DA Zwolle

038-8504136

info@verhaaradvocatuur.nl

KvK 51969483

BTW NL001658103B14