Privacyverklaring Verhaar Advocatuur & Mediation

Privacyverklaring van mevrouw mr I.M. Verhaar, advocaat

In het kader van de dienstverlening door mevrouw mr I.M. Verhaar, advocaat en mediator, worden persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Verhaar Advocatuur & Mediation
Mevrouw mr I.M. Verhaar
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle
Tel: 038-85 04 136
E-mail: info@verhaaradvocatuur.nl
Website: www.verhaaradvocatuur.nl

Mevrouw mr I.M. Verhaar, advocaat, verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt persoonlijk, via de website, email, telefoon en andere ingangen. Daarnaast worden persoonsgegevens verkregen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Mevrouw mr I.M. Verhaar, advocaat verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Burgerservicenummer indien een toevoeging moet worden aangevraagd (wettelijk doeleinde)
 • Inhoud van communicatie

Grondslag en doeleinden 
De verwerking van uw persoonsgegevens door mevrouw mr I.M. Verhaar, advocaat is noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht die u met haar sloot. De gegevens worden gebruikt voor onder andere:

 • Het onderhouden van contact met u;
 • Het behartigen van uw belangen in uw zaak tegen uw wederpartij;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Tevens worden uw persoonsgegevens verwerkt omdat mevrouw mr I.M. Verhaar, advocaat, hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, te weten:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan mevrouw mr I.M. Verhaar, advocaat, persoonsgegevens uitwisselen met derden, omdat zij voor de hiervoor genoemde doeleinden en afhankelijk van uw specifieke situatie, mogelijk gebruik maakt van diensten van derden, zoals een deurwaarder etc. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer mevrouw mr I.M. Verhaar, advocaat, aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Uw gegevens worden niet verstrekt voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijn
Mevrouw mr I.M. Verhaar, advocaat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat mevrouw mr I.M. Verhaar, advocaat, zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies
Op de website kunnen cookies gebruikt worden om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u de cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten
U heeft het recht om aan mevrouw mr I.M. Verhaar, advocaat een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u, behoudens gegronde en gemotiveerde redenen, in beginsel binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar mevrouw mr I.M. Verhaar, advocaat op het eerder genoemde adres.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral weten. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018. Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Over Verhaar Advocatuur & Mediation

Wilt u in overleg uw scheiding regelen? Heeft u een geschil over nalatenschappen? Of wilt u een advocaat die u eenzijdig juridisch adviseert en bijstaat in een familie- of erfrechtelijke procedure? Mr Martine Verhaar verleent u juridische bijstand in elke vorm.

Contact met Verhaar Advocatuur & Mediation

Verhaar Advocatuur & Mediation
Schrevenweg 5
8024 HB Zwolle

Postbus 40037
8004 DA Zwolle

038-8504136

info@verhaaradvocatuur.nl

KvK 51969483

BTW NL001658103B14